فروشگاه اینترنتی ناریان

شاید اگر از من سر بر بیاوری جهان را روشن تر بیابی؛

من تکه ای لباسم بلوز، دامن و یا هر آنچه طبع خوش پوش و هوشمند تو اراده کند.

من ناریان هستم، متولد شده در آغوش درخت تنومند زندگی؛ و همراه و مهیای تو تا ابدیت خواستن و ساختن.